LES 1: BALCONTROLE

1. Balcontrole : Correct Leiden van de bal

Play Video

2. Balcontrole : Buiten - Binnen

Play Video

3. Balcontrole : Zooltje

4. Balcontrole : Binnenkantjes

5. Balcontrole : Teentje Tik

Play Video

6. Passeerbeweging : Achter Steunbeen

Play Video